Biuro Podróży i Tłumaczeń Olimp
Biuro Podróży i Tłumaczeń Olimp
Oferta
Region
Informacje
Należymy do:

GaleryjKa OlimpijKa
Firmy.net
Centra informacyjne Łódź
Facebook
Poradnik dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych
Turnusy rehabilitacyjne dzięki dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są  formą aktywnej rehabilitacji i wypoczynku osób niepełnosprawnych.
Dofinansowanie PFRON do turnusu zależne jest od stopnia niepełnosprawności i dochodu przypadającego na osobę w rodzinie obliczone jako pochodna od przeciętnego wynagrodzenia ustalanego przez GUS w danym kwartale. Osoba niepełnosprawna sama wyszukuje dla siebie odpowiedni turnus rehabilitacyjny. Należy pamiętać, że musi on być zgodny z zaleceniami i przeciwwskazaniami lekarza, jak również musi być organizowany przez ośrodek mający odpowiednie uprawnienia.

Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji, połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań. Celem turnusu rehabilitacyjnego jest ogólna poprawa sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Aby skorzystać z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie należy:

1. Z Centrum Pomocy Rodzinie (MOPS, PCPR, MOPR) pobrać do wypełnienia druk Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz druk Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Druki takie dostępne są także w siedzibach stowarzyszeń osób niepełnosprawnych, biurach organizujących turnusy itd.

2. Należy wypełnić druk Wniosek o przyznanie dofinansowania... i złożyć go wraz z następującymi załącznikami:
  • Wnioskiem lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny i ewentualnym wskazaniem, czy konieczny jest udział opiekuna. Wniosek ten sporządza lekarz, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna. Wniosek jest aktualny przez 3 miesiące od dnia sporządzenia do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie;
  • kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, do wglądu oryginał orzeczenia
3. Osoba, której przyznano dofinansowanie, wybiera turnus w ośrodku zgodnym ze schorzeniami i powiadamia o tym PCPR/MOPS/MOPR w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji, nie później jednak niż 21 dni przed rozpoczęciem turnusu. Należy wybrać turnus prowadzony przez organizatora, który uzyskał wpis do rejestru organizatorów turnusów. Rejestr taki prowadzi wojewoda.

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694)
2. Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami)

Dokumenty i wnioski do pobrania:

Zniżki bez dofinansowania z PFRON:
  • Europejski Fundusz Społeczny
  • Zakłady Pracy Chronionej
  • Odpis od podatku w zeznaniu rocznym


Wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu w zeznaniu rocznym, jeżeli nie były finansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z Narodowego Funduszu Zdrowia lub ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Jeżeli były częściowo finansowane z tych funduszy, odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą zwróconą w jakikolwiek sposób.

Powrót
22 wrzesień 2020
2021701 wywołań od 12 październik 2009
Copyright © 2009 oscGold